تجهیزات توانبخشی قلبی Ergoline

بزرگترین و معتبرترین کمپانی در زمینه تجهیزات بازتوانی قلبی در دنیا

مشاهده لیست دستگاه ها

ارگومترهای استرس اکو

Stress Echo Supine Ergometers

دوچرخه های ارگومتری

Bicycle Ergometers

ارگومترهای ریکامبنت

Recumbent Ergometers

ارگومترهای بازویی

Arm Ergometers

سیستم های فشار خون انسدادی

Ambulatory Blood Pressure Systems

سیستم های توانبخشی قلبی-عروقی

Cardiological Rehabilitation Systems

نرم افزار آموزشی

Training Software

دستگاه های تست تجهیزات

Service Products